Prace Laboratorium Innowacji Społecznej

"Prace Laboratorium Innowacji Społecznej" to jeden z efektów działań interdyscyplinarnego zespołu badaczy pod nazwą "Laboratorium Innowacji Społecznej", złożonego z dwunastu stałych ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundacji Instytut Spraw Publicznych oraz zapraszanych badaczy, konsultantów i praktyków. Kolejne "Zeszyty LIS" poruszają problematykę lokalnej pracy i praktyki środowiskowej, zwłaszcza w obrębie szeroko rozumianej pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Szeroko zakrojone prace diagnostyczne, modelujące, testujące i upowszechniające, mają charakter długofalowego procesu "badania w działaniu. Podczas systematycznie odbywających się sesji problemowych są konfrontowane i uzgadniane poszczególne rozwiązania teoretyczne, metodyczne i organizacyjne, które złożą się na model "organizowania społeczności lokalnej". Cały proces "badania w działaniu", a następnie systemowego przygotowania do wdrożenia standardów "organizowania społeczności lokalnej", został podzielony na kilka etapów i jest realizowany w latach 2010–2013.

"Prace LIS" będą towarzyszyć, relacjonować, a przede wszystkim przedstawiać kluczowe uzgodnienia, doświadczenia i rozwiązania, jakie zostały wypracowane na każdym z etapów pracy. Tytuł periodyku z jednej strony nawiązuje do jego roboczego, etapowego charakteru, a z drugiej wskazuje na zastosowanie laboratoryjnej metody wspólnych poszukiwań.

Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, III
Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, III Praca socjalna raczej rzadko jest kojarzona z edukacją, jeszcze rzadziej zaś – z polityką. Tymczasem teksty zebrane w niniejszym tomie dowodzą, że skojarzenia takie są słuszne i że praca socjalna nakierowana na zmianę sytuacji i warunków życia osób i grup pozostających w kryzysie i wymagających pomocy ma charakter edukacyjny i polityczny zarazem. Dążenie pracowników socjalnych do zmiany w podmiocie i miejscu, w jakim podmiot ten żyje, czyni z nich zarówno edukatorów, jak i polityków poszukujących strategicznych rozwiązań systemowych i w różnej skali te rozwiązania optymalizujących. Przy czym wspomniane edukacyjne i polityczne wymiary ich pracy bywają mocno splecione, kiedy na przykład pomagając, uczą – nierzadko własnym przykładem – jak artykułować swoje potrzeby i jednocześnie przyczyniać się do dobra wspólnego, stając się w ten sposób pełnoprawnym i aktywnym współuczestnikiem demokratycznie funkcjonujących wspólnot
Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, II
Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, II Idea aktywizacji na trwałe przeniknęła do Europy, także do Polski, ale ulegając przy tym istotnym modyfikacjom. Europejska wersja aktywizacji (znana takze pod nazwą aktywnej polityki społecznej) ma bardziej wspólnotowe oblicze. Nie chodzi w niej tylko o takie mobilizowanie poszczególnych obywateli, rodzin i całych społecznosci lokalnych, aby – zgodnie z zasadą empowerment – brali oni swoje sprawy we własne ręce, odzyskiwali kontrolę nad własnym życiem. Chodzi takze o mobilizowanie służb publicznych (i organizacji sektora obywatelskiego) niejako „do wewnatrz”, aby w efekcie samodzielnego podejmowania programów innowacyjnych lub rozwijania ich w partnerskiej współpracy miedzyinstytucjonalnej i miedzysektorowej odchodziły od rutyny działan stricte redystrybucyjnych.
Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, I
Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, I Pierwszy numer „Prac Laboratorium Innowacji Społecznej” jest zapisem głosu wybitnych ekspertów, zajmujących się problematyką pracy socjalnej, animacji, pedagogiki społecznej i polityki społecznej. Z publikacji dowiemy się jaki jest stan wiedzy w zakresie organizowania społeczności lokalnej, oraz poznamy polskie i zagraniczne doświadczenia związane z OSL