Certyfikat CAL

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji w środowisku lokalnym. Niezależnie od specjalistycznego profilu organizacji/instytucji oznacza wolę przyjęcia przez dany podmiot misji społecznościowej, polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców.

Wskazuje na świadomie prowadzoną pracę, która włącza działania instytucji w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, umożliwiający mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększający szanse ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego.

CAL oznacza dążenie instytucji do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości tradycji i kultury współczesnej.

CAL akcentuje w działaniach instytucji znaczenie godności, solidarności i współpracy społecznej, akceptację różnorodności światopoglądowej oraz wolę włączenia obywateli w podejmowanie decyzji ich dotyczących.

Praktycznym wymiarem realizacji misji społecznościowej CAL jest wdrożenie przez organizację/instytucję metodycznie uporządkowanego modelu pracy w społeczności lokalnej, odpowiedniego dla danego typu organizacji/instytucji, który stanowi merytoryczny załącznik certyfikatu jakości CAL.