Pilotaż

Pilotaż modelu Organizowania Społeczności Lokalnej miał na celu jego przetestowanie, wyciągnięcie wniosków, zaproponowanie zmian oraz przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych, które pozwolą na wdrożenie i realizację nowych standardów na szeroką skalę w ośrodkach pomocy społecznej.

W odbywających się cyklicznie w podwarszawskich Falentach trzydniowych sesjach szkoleniowych uczestniczyło 82 pracowników socjalnych z całej Polski. Podzieleni na grupy aktywnie uczyli się w jaki sposób wprowadzać w życie nowe standardy. Pomiędzy kolejnymi sesjami uczestnicy wykonywali „zadania domowe”, czyli realizowali w praktyce, w swoich środowiskach, poszczególne elementy pracy ze społecznością lokalną.

W ramach pilotażu oprócz sesji szkoleniowych odbywały się też m in. wizyty studyjne pracowników socjalnych w Wielkiej Brytanii, mentoring wspierający wdrażanie modelu OSL w praktyce oraz superwizje ośrodków pomocy społecznej, z których są uczestnicy pilotażu.

Pilotaż rozpoczął się w marcu 2011 r. i zakończył w listopadzie 2012 r.

Do pobrania:

Raport z fazy pilotażowego wdrażania modelu organizowania społeczności lokalnej

[showhide more_text=”Szczegółowy zakres pilotażu: (rozwiń)” less_text=”Szczegółowy zakres pilotażu: (zwiń)”]

  • Cztery cykle edukacyjne (dla czterech grup pilotażowych), realizowane w formie trzydniowych warsztatów. Każdy cykl składa się z 10 sesji szkoleniowych (sześć w 2011 r., cztery w 2012 r.). Pilotażem objętych jest 82 pracowników socjalnych (21 osób – wieś, 20 – średnie miasta, 21 – duże miasta i 20 – edukatorzy). Po zakończeniu każdej sesji szkoleniowej, jej uczestnicy realizują w formie „pracy domowej” wyznaczone zadania, mające na celu po pierwsze, wdrożenie elementów standardu środowiskowej pracy socjalnej, a po drugie sprawdzenie ich użyteczności i adekwatności do społeczności lokalnych, w których pracują. Pozwoli to zweryfikować przydatność, zastosowalność i użyteczność standardu. W efekcie pilotaż zostanie zrealizowany w 38 miejscowościach i instytucjach (pracownicy socjalni, OPS) oraz 10 subregionach (edukatorzy);
  • Wyjazd studyjny czterech grup szkoleniowych do Wielkiej Brytanii, w której najlepiej w Europie rozwinięta jest środowiskowa praca socjalna, prowadzona według koncepcji community development i community capacity building. Efektem będzie poznanie przez uczestników pilotażu praktyki wdrażania środowiskowej pracy socjalnej, poznanie rozwiązań (dobrych praktyk), które sprawdziły się w brytyjskich społecznościach lokalnych oraz zmotywowaniu ich do twórczej pracy ze środowiskiem.
  • Spotkania wszystkich grup szkoleniowych, mające na celu integrację, budowanie środowiska, wymianę doświadczeń wynikających z realizacji zadań pilotażowych – ok. 100 osób/spotkanie. W ramach projektu odbędą się 2 spotkania. Mamy nadzieję, że wydarzenia te będą kontynuowane również po zakończeniu projektu.
  • Wizyta studyjna uczestników Laboratorium Innowacji Społecznej (10 osób) w Danii, będącej obecnie w Europie „rozsadnikiem” podejścia aktywizującego w polityce społecznej (koncepcja aktywnej polityki społecznej) i rozwijania współpracy między służbami społecznymi i służbami zatrudnienia, a także między administracją publiczną i podmiotami pozarządowymi w ramach realizacji programów usamodzielniania klientów pomocy społecznej i osób długotrwale bezrobotnych. Efektem jest podniesienie jakości wypracowywanego standardu, już nie tylko poprzez doświadczenia uczestników pilotażu, ale również poprzez konfrontację dotychczasowej koncepcji standardu z duńskimi doświadczeniami i uzyskanie rekomendacji od duńskich specjalistów.
  • Superwizja i mentoring, którym są objęci uczestnicy pilotażu oraz wybrane środowiska lokalne. Celem tych działań jest stałe wsparcie uczestników pilotażu i weryfikacja postępów oraz ewentualnych barier w realizacji zadań.
  • Spotkania robocze mentorów, superwizorów i ekspertów LIS, które służą opracowaniu systemu wsparcia, strategii pracy z uczestnikami pilotażu, ich instytucjami i środowiskiem lokalnym.
  • Monitoring dobrych praktyk poprzez systematyczne multimedialne dokumentowanie oraz badanie i metodyczne opisywanie praktycznych rozwiązań, wypracowanych w trakcie pilotażu. Ze względu na specyficzny charakter przedsięwzięcia, wymagający umiejętności i doświadczenia reporterskiego, wybrani zostali doświadczeni dokumentaliści i reporterzy, których praca zaowocuje powstaniem filmów szkoleniowo-promocyjnych oraz katalogu dobrych praktyk.
  • Realizacja studiów przypadków związanych z prowadzeniem pracy socjalnej metodą środowiskową. W fazie pilotażu uruchomiona zostanie platforma e-learningowa, która obsługiwać będzie uczestników pilotażu, a później fazy upowszechniania.

Wykonawcami Fazy Pilotażu są (od strony merytorycznej) Laboratorium Innowacji Społecznej, trenerzy i eksperci Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej  CAL, superwizorzy i mentorzy (wybrani na czas realizacji tej fazy zadania) oraz (od strony organizacyjnej) wyznaczeni do pracy przy zadaniu pracownicy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytutu Spraw Publicznych.

[/showhide]