Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od listopada 2016 r. realizuje projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Industry Personnel Services Spółka z o.o.

Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 120 osób zamieszkujących Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Strategicznej Interwencji. Grupa docelowa to są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil pomocy).

Projekt realizowany będzie na terenie OSI ZKD województwa dolnośląskiego w okresie od 01.11.2016 do 30.09.2018 roku

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
  2. Wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.
  3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
  4. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
  5. Staże (płatne).

 

W wyniku realizacji projektu minimum 68 osób dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej w części społecznej, minimum 15 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, minimum 24 osoby będą pracowały po opuszczeniu programu a minimum 68 osób bedzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu.

Dodatkowo cel główny zostanie zrealizowany dzięki włączeniu w cykl działań projektowych członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) – grupy specjalistów (5 osób + koordynator) składającej się z pracowników socjalnych, doradcy zawodowego oraz przedstawicieli innych zawodów (np. psychologa, pedagoga, asystenta rodziny).

 

Cele szczegółowe projektu: 1. Podniesienie kompetencji społecznych Uczestników/czek projektu, poprzez udział w społecznym module trójstronnego kontraktu rodzinnego. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników/czek projektu, poprzez udział w zatrudnieniowym module trójstronnego kontraktu rodzinnego. 3. Poprawa relacji pomiędzy uczestnikami/czkami projektu, a ich otoczeniem poprzez udział module trójstronnego kontraktu rodzinnego.

Realizowane zadania:

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu (rodzin) w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Diagnoza zostanie przeprowadzona w oparciu o zestandaryzowane narzędzie tzw. trójstronnego kontraktu rodzinnego (TKR).
  2. Panel kompetencji społecznych (CAL). Celem panelu kompetencyjnego będzie nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej uczestników projektu poprzez cykl warsztatów, akcje społecznościowe realizowane przez uczestników projektu oraz wizyty studyjne w lokalnych podmiotach ekonomii społecznej.
  3. Na podstawie diagnozy potrzeb i potencjałów prozawodowych opisanych w TKR każdy z uczestników projektu zostanie objęty działaniami aktywizującymi zgodnymi z wypracowanym przez IPS i CAL modelem. Obligatoryjne działania aktywizacyjne świadczone na rzecz odbiorców to: a) indywidualne doradztwo zawodowe, b) coaching grupowy, c) aktywne poszukiwanie pracy, d) warsztaty sektorowe, e) Pośrednictwo pracy świadczone na rzecz uczestników.