Czym jest Certyfikat CAL?

Dla instytucji integracji i pomocy społecznej Certyfikat Jakości CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  jest przyznawany w oparciu o Model Organizowania Społeczności Lokalnej.

W ramach instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażanie OSL powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach regulujących funkcjonowanie instytucji oraz dokumentach strategicznych związanych z kształtowaniem i realizowaniem polityki społecznej na terenie danej gminy. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w statucie, regulaminie organizacyjnym oraz zakresach czynności pracowników realizujących zadania w obszarze organizowania społeczności lokalnej.