Regulamin przyznawania Certyfikatu
 1. Certyfikat przyznawany jest przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL www.cal.org.pl
 2. Instytucja/Organizacja otrzymująca certyfikat musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w punktach na stronie „Zgłoszenie do Certyfikatu” i regulaminu oraz zaprezentować swoje dokonania w formie raportu ilustrującego realizację standardów wymienionych w  zgłoszeniu do Certyfikatu.
 3. Instytucja/Organizacja otwiera proces certyfikacji na jej pisemną prośbę.
 4. Certyfikat wydaje Zarząd Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 5. Zarząd Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wyłania spośród siebie osobę odpowiedzialną za proces certyfikacji.
 6. Zarząd Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL powołuje Komisję Certyfikacyjną.
 7. Komisja ma prawo sprawdzić informację zawartą w zgłoszeniu instytucji/organizacji poprzez wizytację eksperta/ki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w instytucji/organizacji.
 8. W przypadku odmowy przyznania danej organizacji odznaczenia, powody odmowy muszą być sformułowane na piśmie.
 9. Certyfikat jest przyznawany na okres pięciu lat. Po okresie pięciu lat należy ponownie zgłosić prośbę o nadanie Certyfikatu.
 10. Komisji przysługuje prawo odebrania Certyfikatu w przypadku naruszenia wyznaczników Certyfikatu Jakości CAL w każdym czasie, po uprzednim zbadaniu i sformowaniu zarzutów na piśmie.
 11. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 12. Organizacja lub instytucja po otrzymaniu Certyfikatu posiada prawo do posługiwania się nazwą i logo Centrum Aktywności Lokalnej  (znak został zastrzeżony) oraz ma pierwszeństwo we wszystkich  podejmowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL działaniach.