Doradztwo

Doradztwo jako forma wsparcia dla pracowników socjalnych podczas końcowej fazy projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zostało zrealizowane w celu dalszego upowszechniania wypracowanego w ramach projektu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej. Realizacja zadania trwała w okresie 01.07.2014 – 12.12.2014 r.

Doradztwo było kontynuacją fazy upowszechniania w ramach której zostało zorganizowano 122 szkolenia dla łącznej liczby 3014 osób (jako uczestników indywidualnych) z 869 instytucji pomocy i integracji społecznej nt. Modelu organizowania społeczności lokalnej i praktyki pracy ze społecznością.

Do udziału w spotkaniach doradczo-szkoleniowych zaproszone zostały Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których pracownicy nie brali udziału w szkoleniach organizowanych w projekcie od września 2013 roku do czerwca 2014 roku.

Liczba instytucji w których udzielone zostało wsparcie w formie doradztwa przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wyniosło łącznie 454 ośrodki, łączna liczba uczestników objętych wsparciem to 2167 osób.