Studia przypadków
Pokaż publikacje tylko z kategorii:
Wszystkie , Polskie , Zagraniczne
Agnieszka Kowalska, „Oswoić przestrzeń”
kategoria: Polskie
Agnieszka Kowalska, „Oswoić przestrzeń” Opracowanie  dotyczy aktywizacji mieszkańców zamieszkałych na osiedlu Śródmieściu Bielsko przy ul. Orkana w zaaranżowanie przestrzeni wokół zielonego skweru – zielonych płuc Osiedla poprzez „oswojenie” ściany zewnętrznej zaniedbanego pomieszczenia gospodarczego i  wykonanie muralu.  Celem działania było pobudzenie wyobraźni mieszkańców zamieszkałych na terenie opisywanego obszaru do nadania swoistego charakteru przestrzeni, w jakiej zamieszkują, obdarzenia jej częścią siebie, tak by w efekcie stała się własnością mieszkańców, by identyfikowali się z tą przestrzenią-miejscem i by było ono miejscem przyjaznym, gdzie można spędzać wolny czas, spotykać się z sąsiadami, nawiązywać relacje międzyludzkie, wreszcie, gdzie można czuć się swojsko i bezpiecznie.
Agnieszka Rzepecka, „Wolontariat w Szopienicach”
kategoria: Polskie
Agnieszka Rzepecka, „Wolontariat w Szopienicach” W opracowaniu zaprezentowano jak wygląda organizacja wolontariatu na przykładzie Programów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie jednej z trudniejszych dzielnic Katowic ze względu na dużą ilość problemów społecznych występujących na tym terenie. Autorka dzieli się swoim osobistym doświadczeniem związanym z organizacją wolontariatu i współpracą z wolontariuszami. Wolontariat to bardzo dobra metoda  aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. Ważne jednak by wiedzieć jak organizować wolontariat i jak współpracować z wolontariuszami , aby za pomocą  tej metody skutecznie przeciwdziałać problemom społecznym.
Bożena Chrząstowska, „Działania na rzecz młodzieży w Gminie Drohiczyn”
kategoria: Polskie
Bożena Chrząstowska, „Działania na rzecz młodzieży w Gminie Drohiczyn” Działania na rzecz młodzieży realizowane są w gminie w ramach projektu systemowego  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”. Projekt realizowany jest od lipca 2008 r. w formie Programu Aktywności Lokalnej.
Dorota Adamska, „Z podwórka do parlamentu”
kategoria: Polskie
Dorota Adamska, „Z podwórka do parlamentu” Ośrodek Pomocy Społecznej niejednokrotnie był współorganizatorem działań kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ślesin  ze szczególnym uwzględnieniem grup defaforyzowanych .  Projekt  „Z podwórka do parlamentu” był realizowany w Środowiskowych ogniskach wychowawczych i szkolnych samorządach dziecięcych. Była to praca z grupą kategorialną – dziećmi i młodzieżą - w kontekście środowiska lokalnego.
Elżbieta Nowak, „Partnerstwo 2xM”
kategoria: Polskie
Elżbieta Nowak, „Partnerstwo 2xM” W maju 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie zakwalifikował się do udziału w cyklu edukacyjnym „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Cykl organizowany był w ramach projektu ROPS w Szczecinie współfinansowanego ze środków UE  „ Profesjonalne kadry-lepsze jutro”. W cyklu tym uczestniczyło 2 pracowników OPS  ( pracownik socjalny oraz osoba decyzyjna).W ramach udziału w tym cyklu została wykonana Mapa zasobów i potrzeb. Na podstawie badań jakościowych (dokumentacja OPS, rozmowy z mieszkańcami, opinie płynące ze środowiska)  wytypowano rejon miasta , na terenie którego przeprowadzono badanie ilościowe na grupie 102 respondentów. Analiza zebranego materiału potwierdziła postawione hipotezy i wykazała jednoznacznie, że teren ten generuje szczególnie dużo niekorzystnych zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Izabela Kurach, „A zaczęło się od pomysłu, aby zrobić coś dobrego dla innych”
kategoria: Polskie
Izabela Kurach, „A zaczęło się od pomysłu, aby zrobić coś dobrego dla innych” Opracowanie dotyczy  zrealizowanego  w terminie luty – czerwiec 2011 r. autorskiego programu w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną przez pracowników warszawskiego ośrodka pomocy społecznej skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat pt. „Mój wybór, mój świat”.
Izabela Malik, „Seniorzy w akcji”
kategoria: Polskie
Izabela Malik, „Seniorzy w akcji” Przedstawiona praktyka dotyczy działań związanych z organizowaniem społeczności kategorialnej, jaką stanowi grupa seniorów z Leszczyn. Działania te skoncentrowane były na budowaniu zaufania, rozwijaniu wiedzy i umiejętności, których celem jest umożliwienie  mieszkańcom uczestnictwa w procesie zmian na rzecz lokalnej społeczności.
Joanna Goszczyńska „Aktywne Karwiny i Wielki Kack”
kategoria: Polskie
Joanna Goszczyńska „Aktywne Karwiny i Wielki Kack” Aktywizowanie mieszkańców dzielnic Karwiny i Wielki Kack na przykładzie wspólnych projektów Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1  w Gdyni i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 14 w Gdyni w latach 2007 – 2011.
Justyna Mazurek, „Nic o nas bez nas”
kategoria: Polskie
Justyna Mazurek, „Nic o nas bez nas” Opisywana praktyka dotyczy pracy z osobami niepełnosprawnymi z obszaru kilku miejscowości położonych w Gminie Piaseczno. Inicjatorami działalności w tym środowisku byli pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Opis dokonany jest z perspektywy pracowników ośrodka. Dotyczy okresu od marca 2010 r. do grudnia 2011 r.
Justyna Mazurkiewicz, „Partnerstwo lokalne Zdolna Dolna”
kategoria: Polskie
Justyna Mazurkiewicz, „Partnerstwo lokalne Zdolna Dolna” Przykład dobrej praktyki dotyczy zintegrowania dotychczas rozproszonych działań, podejmowanych sporadycznie przez poszczególnych mieszkańców, na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby Dolnej. Celem było przyciągnięcie inwestorów i turystów oraz podniesienie jakości życia mieszkańców tej najbardziej oddalonej od centrum dzielnicy miasta, poprzez zainicjowanie Partnerstwa lokalnego „Zdolna Dolna”.
Magdalena Stefańska „Wałbrzyskie podwórko”
kategoria: Polskie
Magdalena Stefańska „Wałbrzyskie podwórko” Opisane działania dotyczą pracy animatora MOPS  z mieszkańcami na terenie jednej z dzielnic Wałbrzycha-Śródmieścia. Zaniedbane przez lata Śródmieście zostało objęte przez  miasto  projektem rewitalizacji zabytkowych i zrujnowanych kamienic oraz uliczek w centrum a także pracą  z mieszkańcami . Działania podjęto na jednym z wałbrzyskich podwórek przez mieszkańców w celu poprawy estetyki miejsca.
Monika Dukat, „Aktywni seniorzy w Gminie Śrem”
kategoria: Polskie
Monika Dukat, „Aktywni seniorzy w Gminie Śrem” Gmina Śrem realizując założenia systemu pomocy społecznej za priorytet uznaje współpracę, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu i realizacji programów z obszaru polityki społecznej. Ważne jest takie rozwijanie instrumentów wsparcia, które zaangażuje odbiorców działań w tworzeniu warunków i promowaniu aktywności społecznej różnych środowisk. Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej zmienia swój wizerunek z instytucji działającej typowo w zakresie wsparcia socjalnego i finansowego osób wykluczonych społecznie na instytucję aktywizującą społeczność lokalną i animującą różnorodne działania pomocowe. Jedną z grup odbiorców ww. działań stanowią seniorzy. Skupiając siły społeczne wokół określonego problemu i koordynując ich pracę w tym zakresie, ośrodek wyrównuje szanse i możliwości  oraz wspomaga rozwój środowiska nestorów.
Monika Kujawska, „Śródka w obiektywie”
kategoria: Polskie
Monika Kujawska, „Śródka w obiektywie” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu od czerwca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie(PAW)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od czerwca 2009 roku w ramach projektu realizowane są działania o charakterze środowiskowym w dwóch lokalizacjach miasta : w Centrum Działań Środowiskowych „Główna” (nazwa od Osiedla Główna, które objęte jest działalnością Centrum) oraz w Centrum Działań Środowiskowych „Śródka” (CDŚ „Śródka”)
Renata Stańczyk, „Zakręt we Włocławku”
kategoria: Polskie
Renata Stańczyk, „Zakręt we Włocławku” Treścią opracowania  jest proces zmierzający do zmobilizowania mieszkańców osiedla Leopoldowo we Włocławku do działań na rzecz poprawy warunków życia w środowisku lokalnym. Celem podejmowanych działań było wyłonienie lokalnych liderów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem wpłyną następnie na pozostałych, angażując ich do rozwiązywania najistotniejszych problemów swojej społeczności lokalnej.