Refleksje z seminarium: „Zbuntowani czy zblazowani – Młodzi w społeczności lokalnej”. Praca z młodzieżą-wyzwanie dla organizatora społeczności lokalnej.

Seminarium miało wymiar edukacyjny w obszarze wymiany doświadczeń dla osób, które pracują na co dzień lub planują pracę metodą organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem potencjału młodzieży.

OSL_NOWA_ULOTKA

Spotkanie miało na celu pokazanie różnych aspektów pracy z młodzieżą i narzędzi włączania młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej.

Miejsce: Warszawa, siedziba Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40.

Spotkanie odbyło się 02.12.16r. W seminarium wzięło udział 40 osób reprezentujących OPS z całej Polski. W seminarium wzięły udział osoby reprezentujące następujące OPS: Zaproszenia przyjęły reprezentujące następujące OPS: Warszawa, Kraków, Wrocław, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Radom, Goleniów, Łapy, Tłuszcz, Gdańsk, Nowy Sącz, Radlin, Włocławek, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych działających w partnerstwach lokalnych w Warszawie. Nad merytoryczną stroną seminarium czuwali członkowie zarządu OFOSL, a także CAL. Seminarium otworzył Paweł Jordan, który dokonał wprowadzenia do metodologii OSL. W swoim wystąpieniu Paweł podkreślał, iż nie ma większej siły do zmian niż społeczność, która odkryje na czym jej zależy…

Następnie zastępca przewodniczącej OFOSL – Dorota Prus z MOPS w Krakowie przedstawiła prezentację, w której pokazała rys powstania OFOSL z uwzględnieniem istoty zawiązania, planu działania i najważniejszych wydarzeń edukacyjnych i upowszechniających wiedzę w obszarze OSL będących autorstwem OFOSL we współpracy z CAL. Prezentację dotyczącą przykładów projektów angażujących młodzież do działania w społeczności lokalnej przedstawiała Agnieszka Rzepecka z Katowic, która w swoim wystąpieniu opowiedziała o działaniach podejmowanych w ramach powołanego Stowarzyszenia „ Mocni Razem”. Agnieszka przybliżyła efekty pracy ze społecznością kategorialną – grupą młodzieży w odsłonie działań wolontaryjnych oraz działań grupy artystycznej OKB-Owoce Kaczego Bagna. W swojej prezentacji przybliżyła narzędzia pracy z młodzieżą, wskazała na konieczność stałego motywowania młodzieży, a także określania perspektywicznych celów działania. Agnieszka wskazała na konieczność zapewnienia młodzieży poczucia bezpieczeństwa, aby moc ta młodzież aktywizować. Kolejna prezentacja dotyczyła doświadczeń OPS Kraków w obszarze pracy ze młodzieżą w oparciu o streetworking. Dziewczyny z OPS z Krakowa wskazały na bardzo istotny element społeczności lokalnej, często marginalizowany, a mianowicie niewidziane miast, które zamieszkuje niewidzialna młodzież, a także rolę jaką odgrywa streetworker w pracy nad budowaniem tożsamości młodego człowieka i przywracaniem niewidzialnej młodzieży miastu.

Po prezentacjach odbyła się część warsztatowa seminarium, która poprowadzili członkowie zarządu Forum. W czasie warsztatów uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia w zakresie czynników powodzenia programów adresowanych do młodzieży, dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy w społecznościach terytorialnych i kategorialnych, poszukiwali skutecznych metod oddziaływań w społeczności lokalnych aktywizujących nie tylko młodzież ale również lokalnych parterów, samorząd. W grupach edukacyjnych uczestnicy tworzyli rekomendacje do działań w społeczności lokalnej z uwzględnieniem grupy kategorialnej, jaka jest grupa młodzieży, a następnie przedstawiciele grup dzielili się swoimi refleksjami na forum. W podsumowaniu uczestnicy seminarium zastanawiali się nad istotą skutecznych oddziaływań w społecznościach lokalnych w grupie młodzieży, a także nad możliwościami promowania dobrych praktyk projektowych, uwzględniających perspektywiczne oddziaływania zmieniające społeczność lokalną z pasywnej w aktywną.

Uczestnicy seminarium mieli także możliwość podzielenia się swoimi refleksjami dotyczącymi funkcjonowania OFOSL w obszarze istotnych treści rekomendowanych przez forum, a także możliwości rozwoju forum w oparciu o realne potrzeby członków OFOSL. Agnieszka Kowalska z MOPS Bielsko-Biała opracowała ankietę badającą potrzeby i oczekiwania w zakresie działań ze społecznością lokalną, a następnie sporządziła sprawozdanie z odpowiedzi udzielonych przez uczestników seminarium.

 

Opracowała: Agnieszka Kowalska, MOPS Bielsko-Biała