Polscy “community workers” z certyfikatami

Kilkudziesięciu pracowników socjalnych z całej Polski właśnie zakończyło trwający ponad półtora roku kurs szkoleniowy, który gruntownie przygotował ich do pełnienia roli organizatorów społeczności lokalnej.

Nie było łatwo: 10 trzydniowych sesji (200 godzin szkoleń!), do tego mnóstwo zadań domowych, konsultacje z mentorami i codzienna praca nad przekuwaniem teorii w praktykę, Oprócz tego udział w dwóch forach animatorów społecznych i intensywne wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii. Ale dzięki pracy i zaangażowaniu uczestników, z kursu wychodzi ponad osiemdziesięciu świetnie przeszkolonych pracowników socjalnych, gotowych do pracy ze społecznościami lokalnymi i skutecznego pomagania grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już społecznie wykluczonym.

Uczestnicy szkolenia przez kilkanaście miesięcy uczyli się jak diagnozować potrzeby i możliwości społeczności lokalnych, jak współpracować z mieszkańcami, jak budować partnerstwa i jak organizować wydarzenia lokalne. Zdobywali wiedzę z zakresu współpracy z wolontariuszami, prowadzenia punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców, grup samopomocowych oraz monitorowania wyników swojej pracy.

– Wielu małych ludzi, w wielu małych miejscach, robi wiele małych rzeczy, które zmieniają oblicze świata. To przysłowie jest o Was, bo to Wy wprowadzacie wielką zmianę w Polsce – podsumował Paweł Jordan, lider ds. edukacji w projekcie „Standardy w Pomocy” podczas uroczystości wręczenia certyfikatów uczestnikom kursu.

Szkolenia służyły nie tylko przeszkleniu grupy pracowników socjalnych, ale również przetestowaniu modelu organizowania społeczności lokalnej wypracowanego wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Standardy w Pomocy”. Model OSL to innowacyjny standard pracy socjalnej, który dzięki upowszechnieniu na szeroką skalę ma szansę poprawić skuteczność działań podejmowanych przez pomoc społeczną w Polsce. Wkrótce przeszkolonych zostanie ok. 3 tys. osób – głownie pracowników socjalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych pracą ze społecznościami lokalnymi. Faza upowszechniania zakończy się w kwietniu 2014 r.

Działania realizowane wspólnie przez CAL i ISP stanowią element projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (Standardy w Pomocy) – Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego.

Do pobrania: Ramowy model organizowania społeczności lokalnej

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.